องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๘๖๔ ลว. ๑๐ ก.พ.๒๕๕๔ [ 10 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1318 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ ๑/๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๗ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 2391 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ ๔/๒๕๕๓ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๖ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1886 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๘ ลว ๙ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1061 
ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยาพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยาพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรีบผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๖ ลว  [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 6676 
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๖๐ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๒ [ 9 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1611 
การสำรวจความพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๘๐๒ ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๕๔ [ 8 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 937 
สถจ.พล ได้โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า,สนับสนุนการกระจายอำนาจให้ อปท.) ที่พล 0037.3/ว46 ลว. 2 ก.พ. 54 [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 916 
ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๕๔ ลว.๔ ก.พ.๕๔  [ 4 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1143 
สนง.ที่ดิน จ.พล.จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ของ อปท. ที่ พล0037.5/ ว 48 ลว.2 ก.พ.54 [ 2 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1035 
โครงการตรวจนิเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ พล 0037.4/ว334 ลว. 7 ม.ค. 54 [ 1 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1445 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ พล 0037.1/ว 641 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2554 [ 1 ก.พ. 2554 ]    อ่าน 1008 
การออกตรวจนิเทศ ศพด.อปท. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2554 ที่ พล0037.3/ ว 596 ลว. 31 ม.ค. 53 [ 31 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1680 
คำสั่ง จ.พล.ที่189/2554 เรื่องมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพฯ  [ 31 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1450 
ประชาสัมพันธ์และคำแนะนำประชาชนเรื่องการป้องกันการระบาดของไข้หวัดนก ที่ พล 0037.3/ ว 40 ลว. 26 ม.ค. 2553 [ 26 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 870 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๓๖ ลว. ๒๕ มกราคม ๕๔ [ 26 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1191 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ที่พล 0037.3/ว38 ลว. 25 ม.คง 53 [ 25 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1106 
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี๒๕๕๓ [ 20 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1511 
การสำรวจข้อมูลคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.  [ 12 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2321 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 7875 ลว 16 ธ.ค. 53  [ 6 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1072 
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 4127 / 2553 เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ 5 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 2360 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2554 ที่ พล 0037.1/ว 8156 [ 4 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1061 
สถจ.พล.โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ปี 54 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฯ ที่พล 0037.5/ว448 ลว. 23 ธ.ค. 53 [ 28 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1041 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2553 เข้าบัญชี อปท. ที่ พล.0037.3/ว 447 ลว.22 ธ.ค.53 [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1649 
รหัสของอปท.ในระบบ GFMIS [ 15 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2306 
เร่งรัดติดตามการเบิกเงินการขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบ้ติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (๒๓,๐๐๐ ล้านบาท) ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๐๓๗ ลว. ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  [ 8 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 999 
ขอความร่วมมือนำมวลชนเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้ง ๙ ประจำปี ๒๕๕๓ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ ๑๐๐๓ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [ 3 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 989 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๑/ว ๗๕๖๙ ลว. ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1088 
ชี้แจงแนวทางในการประสานปฏิบัติการสอนสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุสาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๗๓๓๖ ลว ๒ [ 29 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 3196 
กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ขวัญใจท้องถิ่น ชาย - หญิง ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๙๙ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๓ [ 22 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1376 
 
<< หน้าแรก...     340      341      342      343     (344)     345      346      347      348     ....หน้าสุดท้าย >> 349
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906207


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10