หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนมาก ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๙ ลว. ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๔ [ 23 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1158 
มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  [ 20 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1923 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2554 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554  [ 20 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2676 
เอกสารเพิ่มเติมพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต. [ 18 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 3028 
แบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เอกสารแนบ นส. ที่ พล 0037.3/ว7947 ลว. 20 ธ.ค. 53) [ 18 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1563 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๔ลว๑๒พค.๕๔ [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1063 
ได้แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุดที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๑๔ลว๑๒พค.๕๔ [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1412 
ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว๒๖๔๘ลว๑๒ พค.๕๔ [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1519 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการศักยภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ ที่ พล 0037.2/ว 210 ลว. 11 พ.ค. 54 [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1097 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร และข้าราชการ อปท.จ.พล. ที่ พล 0037.1/ว 2647 ลว 12 พ.ค. 54 [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1103 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ ๒๕๕๔ และงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพนเรศวร ครั้งที่ ๑ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๐๘ ลว. ๑๑ พ.ค.๒๕๕๔ [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1323 
การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.1ว 2615 ลว. 10 พ.ค.54 [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1330 
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ที่ กษ 1917/ว.157 ลว 9 พ.ค. 54 [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1746 
โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี" [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2048 
กำหนดการอบรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน (E-Village Profile) [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1604 
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว๑๙๙ ลว ๖ พ.ค.๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1972 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว๒๐๑ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 11836 
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล๐๐๓๗.๕/ว๒๐๐ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1558 
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานในการเข้าสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๒๕๔๑ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1274 
ขอเชิญ อบจ.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและหารือแนวทางการส่งเสริมให้องค์ อบจ. นำคู่มือแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ที่ พล ๐๐๓๗.๓/๗๖๑๔ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 899 
โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๕๓๑ ลว ๖ พ.ค.๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1016 
การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว2488 ลว 3 พ.ค. 54 [ 4 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1025 
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 (ด่วนที่สุด) ที่ พล 0037.3/ว192 ลว 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1334 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ" ที่ พล 0037.3/ว2464 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1209 
การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว2461 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 957 
การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ ที่ พล 0037.3/ว2460 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1120 
แจ้งแนวทางการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่ พล 0037.3/ว2459 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 968 
การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาเทศบาล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 2.3 และ 2.4 ที่ พล 0037.3/ว2462 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1088 
โครงการจัดทำฐานข้อมูลหม่บ้าน/ชุมชน E-Village Profile ที่ พล 0037.1/ว 2367 ลว 28 เม.ย. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1508 
การประชุมนายก/ปลัดอปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ พล 0037.1/ว 2463 ลว 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1054 
 
<< หน้าแรก...     361      362      363      364     (365)     366      367      368      369     ....หน้าสุดท้าย >> 374
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10