หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/10552 ลว. 30 มิ.ย. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 81 
จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล0023.5/ว 373 ลว. 30 มิ.ย. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 186 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้อปท. งวดที่ 2/2564 ที่ พล 0023.5/ว372 ลว. 30 มิ.ย. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 232 
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ที่ พล 0023.4/ว 4518 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 148 
การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4531 ลว 29 มิ.ย. 64 [ 29 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนและบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นแสดงความจำนงในการขอรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4530 ลว 29 มิ.ย. 64 [ 29 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 274 
แจ้งการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ พล 0023.5/ว371 ลว. 29 มิ.ย. 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 127 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2564 ที่ พล 0023.2/ว 4503 ลว.29 มิ.ย. 64  [ 29 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 506 
ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ที่จัดเก็บได้ในเดือนเมษายน 2564 ที่ พล 0023.5/ว369 ลว.29 มิ.ย. 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 160 
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ที่ พล 0023.3/ว 368 ลว 28 มิ.ย. 64 [ 28 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด แจ้งให้ อปท.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ที่ พล 0023.2/ว367 ลว.28 มิ.ย. 64 [ 28 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 139 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ พล 0023.2/ว 4482 ลว 28 มิ.ย. 64 [ 28 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 194 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศ คกก.การกระจายอำนาจให้แก่อปท. ประจำเดือน เม.ย. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4385 ลว. 28 มิ.ย. 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 185 
การบันทึกข้อมูลโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 370 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 148 
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) ที่ พล 0023.3/ว 371 ลว 25 มิ.ย. 65 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.5/ว 4424 ลว. 25 มิ.ย. 64 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 196 
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 62 เทียบกับปี 63 ใช้ประกอบการประเมินฯ ตัวชี้วัด ด้านนที่ 1 หน่วยที่ 6 หน่วยย่อยที่ 2 ข้อที่ 18 ที่ พล 0023.3/ว 369 ลว 24 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 248 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 4417 ลว 24 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที พล 0023.5/ว 4401 ลว. 24 มิ.ย. 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 132 
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4400 ลว. 24 มิ.ย. 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 188 
แจ้งขอทราบข้อมูลการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 368 ลว. 24 มิ.ย. 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 101 
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 4409 ลว 24 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
การแต่งตั้งนายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล เป็นผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.พิษณุโลกฯ ที่ พล 0023.2/ว 4402 ลว 24 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 72 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ที่ พล 0023.3/ว 4386 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 98 
การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCOฯ ที่ พล 0023.3/ว 4374 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) (SOLA) ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 4372 ลว 23 มิ.ย.64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว4299 ลว. 23 มิ.ย. 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 160 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ พล 0023.3/ว 367 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 73 
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ที่ พล 0023.3/ว 4355 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ ที่ พล 0023.3/ว 4354 ลว 23 มิ.ย. 64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 81 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 365
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10