หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หอกลอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดกิจกรรมเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 เเยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล. 0017.2/ว 5620 ลว 5 ก.ย. 65  [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
แจ้ง คณะกรรมการ หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 5765 ลว 2 ก.ย.65 [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 98 
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 5764 ลว 2 ก.ย.65 [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 147 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่ พล 0023.3/ว 5766 ลว 2 ก.ย.65 [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 161 
การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564-2570 ที่ พล 0023.3/ว 5767 ลว 2 ก.ย.65 [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 125 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) ที่ พล 0023.3/ว 5754 ลว 1 ก.ย. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมใช้งานของอาคารชลศาสตร์ในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรอง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5755 ลว 1 ก.ย. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 111 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนายให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5745 ลว 1 ก.ย 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 157 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5744 ลว 1 ก.ย. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 536 ลว 1 ก.ย.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 95 
โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.3/ว5713 ลว 31 ส.ค. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 109 
ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5714 ลว 31 ส.ค.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 124 
การขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5715 ลว 31 ส.ค.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
ส่งหนังสือรวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 5716 ลว 31 ส.ค.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 101 
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว5643 ลว. 30 ส.ค. 65 [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 118 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ที่ พล 0023.2/ว5690 ลว. 31 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 178 
โครงการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว5687 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 180 
ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 ที่ พล 0023.2/ว 5686 ลว. 31 ส.ค.  [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 657 
ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 ที่ พล 0023.2/ว 5686 ลว. 31 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 523 
การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล ที่ พล 0023.4/5657 ลว. 31 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 126 
แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งขาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ที่ พล 0023.3/ว 5644 ลว 30 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 119 
การจัดการแข่งขันทักษะทางการวิชาการ ระดับภาคเหนือ ที่ พล 0023.3/ว 534 ลว 30 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 4 ที่ พล 0023.1/ว 535 ลว 31 สค. 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 112 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องเเนวทางการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.1/ว.533 ลว 31 สค. 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.5/ว532 ลว. 30 ส.ค. 65 [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.2/5632 ลว. 29 ส.ค. 65 [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 186 
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/14813 ลว.26 ส.ค. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 112 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5602 ลว.26 ส.ค. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5623 ลว 29 ส.ค. 65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ อปท. เดือน มิ.ย.-ก.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 5540 ลว. 25 ส.ค. 65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 224 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 430
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10