หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ก.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 480 ลว.23 ส.ค. 64 [ 24 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 149 
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5824 ลว 24 ส.ค. 64 [ 24 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5816 ลว 23 ส.ค.64 [ 23 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 123 
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5785 ลว 20 ส.ค. 64 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5781 ลว 20 ส.ค. 64 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 150 
การขับเคลื่อนกิจกรรม หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 477 ลว 20 ส.ค. 64 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 200 
แจ้ง อบจ.พล และ ทน.พล. ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ที่ พล 0023.3/ว 5771 ลว 20 ส.ค. 64 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.3/ว 5770 ลว 20 ส.ค. 64 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 93 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมคารวะนายรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5769 ลว 20 ส.ค. 64 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
ขอเปลี่ยนแปลง QR Code ใหม่ และเพิ่มช่องทางดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขาภิบาลในโรงเรียน และการอบรมผู้สัมผัสอาหารสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดบริการโครงการอาหารกลางวัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 475 ลว 20 ส.ค.64 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live เสวนาเรื่อง ถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพภายนอกแบบ NEW Normalด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 474 ลว 20 ส.ค. 64 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฯ ระยะที่ 2 ส.ค.-ก.ย.64 ที่ พล 0023.3/ว 473 ลว 20 ส.ค. 64 [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 433 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.4/ว 5714 ลว. 18 ส.ค. 64 [ 19 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 114 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อน พิษณุโลกเมืองสะอาด ที่ พล 0023.3/ว5731 ลว 19 ส.ค. 64 [ 19 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 200 
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับฟังอบรมหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า พล 0023.1/ว470 [ 19 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ จำแนกตามเพศ อายุ เเละผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5729 ลว 19 ส.ค. 64 [ 19 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 196 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 472 ลว 19 ส.ค. 64 [ 19 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 94 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลและการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียน(LocalSchool) ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 5726 ลว 19 ส.ค. 64 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว5726 ลว 19 ส.ค. 64 [ 19 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
แจ้ง อ.พรหมพิราม การยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หอกลอง ที่ พล 0023.3/470 ลว 19 ส.ค. 64 [ 19 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5725 ลว 19 ส.ค. 64 [ 19 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 139 
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์ศตวรรษิกชน ที่ พล 0023.3/ว 5727 ลว 19 ส.ค. 64 [ 19 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 118 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 5716 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 118 
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5715 ลว 18 ส.ค. 64 [ 18 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 113 
การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5683 ลว 17 ส.ค. 64 [ 18 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 162 
ขอเชิญร่วมฝึกอบรม ครู ข โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ผ่านเครือข่าย Google Meet ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5682  [ 18 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 373 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 13346 ลว 17 ส.ค. 64 [ 17 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์ ที่ พล 0023.3/ว 467 ลว 17 ส.ค.64 [ 17 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 158 
แบบข้อมูลและเอกสารที่ส่งพร้อมร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.4/ว 456 ลว. 16 ส.ค. 64 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 406 
การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามทีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯ ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว 5638 ลว.16 ส.ค. 64 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 166 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลฯที่ พล 0023.3/ว 5644 ลว 16 ส.ค. 64 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 140 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 374
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10