หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/13256 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 110 
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 453 ลว 13 ส.ค.64 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 123 
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 5637 ลว 16 ส.ค. 64 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 101 
ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ พล 0023.3/ว 5636 ลว 16 ส.ค. 64 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
แนวทางการฟ้องคดีเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน ที่ พล 0023.3/ว 5635 ลว 16 ส.ค. 64 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 170 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะบียนขอรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 454 ลว 16 ส.ค. 64 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 126 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ พล 0023.3/ว 455 ลว 16 ส.ค. 64 [ 16 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 94 
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำการละเมิดต่อบุคคลภายนอก ที่ พล 0023.4/ว 5591 ลว. 11 ส.ค. 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 150 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ที่ พล 0023.4/ว 444 ลว. 9 สิงหาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 115 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5493 ลว. 9 สิงหาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 95 
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National E nvironmental Open Data) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5589 ลว 11 ส.ค.64 [ 13 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ตผ 0016/ว 2218 ลว.2 ส.ค. 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 134 
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่ พล 0023.3/ว 5588 ลว 11 ส.ค. 64 [ 13 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 111 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5590 ลว 11 ส.ค. 64 [ 13 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 106 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 5592 ลว 11 ส.ค. 64 [ 13 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น อปท.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พล 0023.2/ว5587 ลว. 11 ส.ค. 64 [ 13 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 135 
ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 449 ลว 11 ส.ค. 64 [ 11 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และการอบรมผู้สัมผัสอาหาร สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดบริการโครงการอาหารกลางวัน ที่ พล 0023.3/ว 5577 ลว 11 ส.ค. 64 [ 11 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
ด่วนมาก เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ที พล 0023.2/ว 443 ลว. 9 ส.ค. 64 [ 11 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 117 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64) ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/10848 ลว. 2 ส.ค. 64 [ 11 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 213 
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนในสังกัดเพื่อขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนแบบออนไลน์ (Online) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 448 ลว 11 ส.ค.64 [ 11 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 521 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า พล 0023.1/ว 446 [ 11 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 88 
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5532 ลว 10 ส.ค. 64 [ 10 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 136 
การคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 5522 ลว 10 ส.ค. 64 [ 10 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท.ที่ได้รับผลกระทบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/5494 ลว.9 ส.ค. 64 [ 10 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 239 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน ที่ พล 0023.5/ว 5498 ลว 9 ส.ค.64 [ 10 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 285 
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่ อปท. ประจำปี งปม. 2564 ผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5496 ลว 9 ส.ค. 64 [ 9 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 161 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5492 ลว 9 ส.ค. 64 [ 9 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 209 
เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ พล 0023.3/ว442 ลว. 9 ส.ค. 64 [ 9 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 100 
เชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของอปท.ในวันพุธ 11 ส.ค.64 ที่ พล 0023.1/ว 433 [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 116 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 374
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10