หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หอกลอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอย พิษณุโลกจังหวัดสะอาด ประจำปี งปม. 2565 ภายใต้โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ปี 2565 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6201 ลว 21 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน ก.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 6193 ลว. 21 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 139 
การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 6161 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 117 
แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว 6195 ลว 21 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 64 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 6160 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ า ฯ ที่ พล 0023.3/ว 6159 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ที่ พล 0023.3/ว 6158 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 6157 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) ที่ พล 0023.3/ว 6176 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 105 
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ที่ พล 0023.5/ว 572 ลว. 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
แจ้งมติคณะอนุกรรมการ สปท. ประจำภาค 6 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ที่ พล 0023.5/ว 6163 ลว.20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6145 ลว 20 ก.ย.65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 136 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/16351 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา : มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ผลประเมินพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่ พล 0023.3/ว 570 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 569 ลว 20 ก.ย.65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา (ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ : ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption) ที่ พล 0023.3/ว 568 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6149 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 68 
การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.3/ว 571 ลว. 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม ที่ พล 0023.5/ว 6133 ลว 19 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 155 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/16312 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พล 0023.6/6134 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 563 ลว 19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 104 
ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ ที่ พล 0023.3/ว 562 ลว 19 ก.ย.65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 8/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6090 ลว 16 ก.ย.65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 171 
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 567 ลว. 19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 152 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ส.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 566 ลว.19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 152 
ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6049 ลว 15 ก.ย. 65 [ 17 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 117 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ 16110 ลว. 15 ก.ย. 65 [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 6064 ลว 15 ก.ย. 65  [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 380 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ พล 0023.6/ 16066 ลว 14 กย. 65 [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 173 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 430
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10