หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท.จากสำนักงานที่ดิน เดือน มิ.ย.64 ที่ พล 0023.5/ว 411 ลว.19 ก.ค. 64 [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 141 
ขอส่งข้อมูลและขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ที่ พล 0023.3/ว 410 ลว 19 ก.ค. 64 [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 102 
การสำรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5026 ลว 16 ก.ค. 64 [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 226 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้อบัญญัติและเทศบัญญัติที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พพล 0023.4/ว408 ลว. 16 ก.ค. 64 [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 118 
แนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 409 ลว 16 ก.ค. 64 [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5021 ลว 16 ก.ค. 64 [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 199 
การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5010 ลว. 15 ก.ค. 64 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 149 
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5016 ลว 15 ก.ค.64 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 396 
แจ้ง อ.วังทอง การถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/11748 ลว 15 ก.ค. 64 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 407 ลว 15 ก.ค. 64 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก ที่ พล 0023.3/ว 5008 ลว 15 ก.ค. 64 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
ที่ พล 0023.1/ว 4993 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปลดล็อคอุปสรรค สู่บริการภาครัฐ ยุค New Nornal [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4992 ลว 15 ก.ค. 64 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
แจ้ง อ.เมืองฯ ขอความอนุเคราะห์กระจายแบบสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 11701 ลว 15 ก.ค. 64 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4991 ลว 15 ก.ค. 64 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : อบจ. และเทศบาล ปี 64 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4970 ลว. 14 ก.ค. 64 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
ขอเชิญหน่วยงาน (ตามบัญชีราชชื่อ) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดคั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการออนไลน์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 404 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 128 
การเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยการเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 405 ลว 14 ก.ค. 64 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
แจ้ง อบจ.พล. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่แสดงจำนงเข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/11649 ลว 14 ก.ค. 64 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/11560 ลว 13 ก.ค. 64 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 147 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4967 ลว 14 ก.ค. 64 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 102 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4966 ลว 14 ก.ค. 64 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 146 
คัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4964 ลว 14 ก.ค. 64 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4965 ลว 14 ก.ค. 64 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พล. 0023.5/ว 4911 ลว 13 ก.ค.64 [ 13 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 152 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 4912 ลว. 13 ก.ค.64 [ 13 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 95 
ที่ พล 0023.1/ว4913 ลว. 13 ก.ค. 64 โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4866 ลว 9 ก.ค. 64 [ 12 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 148 
การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4851 ลว. 9 กรกฎาคม 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 116 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 365
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10