องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา สัญจร ที่ พล 0023.3/ว 210 ลว 25 มี.ค. 64 [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 88 
การตอบแบบรายงานข้อมูลสถานศึกาาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 209 ลว 25 มี.ค. 64 [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 84 
การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมในรุ่นที่ 7 ใหม่ [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook (กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท.) ที่ พล 0023.3/ว 2262 ลว 25 มี.ค. 64 [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดแคสต์เพิ่มเติม ที่ พล 0023.3/ว 2263 ลว 25 มี.ค. 64 [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ พล 0023.3/5140 ลว 25 มี.ค. 64 [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ที่ พล 0023.3/ว2264 ลว 25 มี.ค. 64 [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 103 
การนำส่งรายได้ อปท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่ พล 0023.5/ว 206 ลว. 25 มี.ค.64  [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 194 
ขอความร่วมมือสำรวจงบประมาณตามภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 205 ลว 25 มี.ค.64 [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 124 
การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2204 ลว 24 มี.ค. 64 [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 114 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติจัดจ้าง วิธีการ และขั้นตอนการจัดหาพัสดุการจัดทำร่างขอบเขตของงาน [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 193 
การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2202 ลว 24 มี.ค. 64 [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 145 
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 117 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2201 ลว 24 มี.ค. 64 [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 114 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ การเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัยด้วยกลไกลของท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2200 ลว 24 มี.ค. 64 [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณภาพ ที่ พล 0023.3/ว 2187 ลว 24 มี.ค. 64 [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 2137 ลว 22 มี.ค. 64  [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 135 
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ พล 0023.3/ว 202 ลว 23 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ที่ พล 0023.3/ว 201 ลว 23 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว1737 ลว 23 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2166 ลว 23 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 298 
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2168 ลว 23 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2167 ลว 23 มี.ค.64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
แจ้ง อ.เนินมะปราง การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์กการบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/4868 ลว 23 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
การตอบแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ที่ พล 0023.3/ว 197 ลว 22 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ พล 0023.3/ว 2163 ลว 23 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 105 
แจ้ง ทน.พล. การคัดแยกขยะมูลฝอยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/198 ลว 22 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
แจ้งดำเนินการตรวจสอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 199 ลว 22 มี.ค. 64 [ 23 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 187 ลว 18 มี.ค. 64 [ 22 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 125 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 349
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906207


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10