หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4791 ลว 8 ก.ค. 64 [ 9 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 154 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4850 ลว 9 ก.ค. 64 [ 9 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 235 
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4852 ลว 9 ก.ค. 64 [ 9 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 110 
การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว 4838 ลว. 9 ก.ค. 64 [ 9 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1130 
หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งและคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ฯ ที่ พล 0023.2/ว 4750 ลว 7 ก.ค. 64 [ 8 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 126 
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ช.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ที่ พล 0023.2/ว 4790 ลว 8 ก.ค. 64 [ 8 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 105 
ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 112 ฯ ที่ พล 0023.2/ว 4793 ลว 8 ก.ค. 64 [ 8 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนันสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และเงิดอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4815 ลว 8 ก.ค.64 [ 8 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 168 
แจ้ง อ.เนินมะปราง ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2564 (ทต.บ้านมุง) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4706 ลว 6 ก.ค. 64 [ 8 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4792 ลว 8 ก.ค. 64 [ 8 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 138 
แบบสำรวจข้อมูลประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. 2564 ผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 400 ลว 8 ก.ค. 64 [ 8 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อในอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4785 ลว. 7 ก.ค. 64 [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 100 
การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 ฯ ที่ พล 0023.3/ว 399 ลว 7 ก.ค. 64 [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 82 
แจ้งอปท.ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสนง.กบท. ที่ พล 0023.5/ว4753 ลว.7ก.ค.64 [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 115 
 [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 398 ลว 7 ก.ค. 64 [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4726 ลว. 6 ก.ค. 64 [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 184 
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว 337 ลว 7 ก.ค. 64 [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 111 
รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.3/ว 4732 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4735 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4744 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 4739 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 99 
แจ้ง อ.วัดโบสถ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำลบลวัดโบสถ์ ที่ พล 0023.3/11030 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4743 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 86 
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4733 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4728 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 126 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4716 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 121 
ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2564 (อบต.มะต้อง อบต.บ้านกลาง) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4706 ลว 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ พล 0023.2/ว334 ลว. 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.2/ว335 ลว. 6 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 365
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-307-0127


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10