องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พงศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย ที่ พล 0023.5/ว 192 ลว. 19 มี.ค. 64 [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 143 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) ที่ พล 0023.5/ว2097 ลว 19 มี.ค. 64 [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 143 
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ครั้งที่ 2 (6ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/4651 ลว 19 มี.ค. 64 [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
การแจ้งความประสงค์ให้จังหวัดประกาศเป็นงานประเพณีท้องถิ่นเพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว191 ลว 19 มี.ค. 64 [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 133 
การแจ้งความประสงค์ให้จังหวัดประกาศเป็นงานประเพณีท้องถิ่นเพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว190 ลว 19 มี.ค. 64 [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 122 
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2098 ลว 19 มี.ค. 64 [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 143 
บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2099 ลว 19 มี.ค. 64 [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 129 
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 188 ลว 18 มี.ค. 64 [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
การแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 189 ลว 18 มี.ค. 64 [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2077 ลว 18 มี.ค. 64 [ 18 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 139 
กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2075 ลว 18 มี.ค. 64 [ 18 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 110 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2078 ลว 18 มี.ค. 64 [ 18 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 167 
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2076 ลว 18 มี.ค. 64 [ 18 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน [ 18 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 270 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบข้อมูลกลาง (INFO ระบบใหม่) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 185 ลว 18 มี.ค. 64 [ 18 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 149 
เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. ที่ พล0023.1/ว182 [ 18 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 132 
การรายงานเหตุการณ์กระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่น ฯ สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 1998 ลว. 16 มี.ค. 64 [ 17 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 121 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว2001 ลว. 16 มี.ค. 64 [ 17 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว2000 ลว. 16 มี.ค. 64 [ 17 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ที่ พล 0023.3/ว 2002 ลว 16 มี.ค. 64 [ 17 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 88 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัสจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ที่ พล 0023.3/ว 1997 ลว 16 มี.ค. 64 [ 17 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 99 
แจ้ง อ.บางระกำ เพื่อแจ้ง ทต.บางระกำ ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทต.บางระกำ ที่ พล 0023.3/ว 4324 ลว 15 มี.ค. 64 [ 16 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 86 
แจ้ง อบต.วังนกแอ่น เนินเพิ่ม ท่าโพธิ์ บ้านกลาง และบ้านกร่างการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1948 ลว 15 มี.ค. 64 [ 16 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 84 
โอนเงินรางวัลจรจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 1981 ลว. 15 มี.ค. 63 [ 16 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 163 
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2551 ที่ พล 0023.3/ว 1986 ลว 16 มี.ค. 64 [ 16 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
แจ้ง อ.พรหมพิราม ติดตามการชำระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค้างชำระ อบต.มะต้อง อบต.หอกลอง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/187 ลว 15 มี.ค. 64 [ 16 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
ผลการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563 และแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 180 ลว 15 มี.ค. 64 [ 16 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 93 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1973 ลว 15 มี.ค. 64 [ 16 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 160 
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 15 มี.ค. 64 [ 16 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 246 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 349
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906207


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10