หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 241  
 
  (1)