หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.hoklong.go.th/home... https://www.hoklong.go.th/orgc... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2.  (หมวด) เกี่ยวกับ อบต. / หัวข้อ โครงสร้างองค์กร
  - แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.hoklong.go.th/home... https://www.hoklong.go.th/boar... https://www.hoklong.go.th/staf... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
(หมวด) บุคลากร / หัวข้อ คณะผู้บริหาร
ลิงค์ 2. ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด หัวหน้าส่วนราชการ  ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล /ตำแหน่ง/ รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.hoklong.go.th/home... .https://www.hoklong.go.th/aut... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) เกี่ยวกับ อบต. / หัวข้อ อำนาจหน้าที่
  - ข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.hoklong.go.th/home https://www.hoklong.go.th/proj... https://www.hoklong.go.th/proj... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2 (หมวด) แผน / แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิงค์ 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ของ อบต.หอกลอง
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.hoklong.go.th/home https://www.hoklong.go.th/cont... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) เกี่ยวกับ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.hoklong.go.th/home https://www.hoklong.go.th/proj... https://www.hoklong.go.th/proj... https://www.hoklong.go.th/proj... https://www.hoklong.go.th/proj... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) ภายในหน่วยงาน หัวข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ 3. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ลิงค์ 4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ลิงค์ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.hoklong.go.th/home https://www.hoklong.go.th/news... https://www.hoklong.go.th/news... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) ข่าวสาร / หัวข้อข่าว
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.hoklong.go.th/home https://www.hoklong.go.th/webb... https://www.facebook.com/abtho... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) รับเรื่องราวร้องเรียน / หัวข้อ กระดานสนทนา/ร้องเรียนร้องทุกข์
  - กระดานสนทนาถาม-ตอบ ของ อบต.หอกลอง
ลิงค์ 3. Messenger
o9 Social Network https://www.hoklong.go.th/home https://www.facebook.com/abtho... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์ ด้านล่างของเว็บไซต์จะมีสัญลักษณ์ (Facebook) สีน้ำเงิน  เชื่อมต่อไปยังเฟสบุ๊กของ อบต.หอกลอง จังหวัดพิษณุโลก
ลิงค์ 2. Facebook อบต.
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.hoklong.go.th/home https://www.hoklong.go.th/proj... https://www.hoklong.go.th/proj... ลิงค์ 1. หน้าหลักของเว็บไซต์
ลิงค์ 2. (หมวด) ประกาศ
ลิงค์ 3. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของ อบต.หอกลอง
 
  (1)     2      3      4      5