หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่ง เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่องมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ศ.2562 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่ง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการอนุญาตการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)